Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН                  

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Фондация „За Доброто“, ЕИК 206320849, със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Никола Габровски" 108 , наричанa по-долу ФОНДАЦИЯТА, предоставя услуги на потребителите на интернет магазина на адрес https://zadobroto.com/. Тези условия обвързват всички потребители. С попълване на отметка в кутия „Съгласен съм с Условията“, в секция „Поръчка“ на сайта, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на ФОНДАЦИЯТА съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://zadobroto.com/, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог.
 4. С кликване на бутона "Финализирай поръчката" потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се приема, че договорът е сключен.
 5. ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. В случай, че е направен превод по сметката на ФОНДАЦИЯТА, потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

II. ДОСТАВКА

 

 1. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ФОНДАЦИЯТА не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 2. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на ФОНДАЦИЯТА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

8а. При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу, отказът се приема за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ФОНДАЦИЯТА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.


8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

Гаранционните срокове и гаранциите на всяка една предлагана и доставена стока са съгласно условията на съответния производител/ търговец, предлагащ стоката на територията на Република България и/или българското законодателство и при наличието на законоустановено задължение се изпращат на потребителя заедно със самата стока и всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок.

IV. ЦЕНИ

 1. Цените на продуктите в онлайн магазина са обявени със и без включен ДДС. Цените, посочени на сайта, не включват опаковане и транспортиране.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 1. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазин на https://zadobroto.com/
 2. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ФОНДАЦИЯТА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата https://zadobroto.com/.
 5. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се приема за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

 

 1. ФОНДАЦИЯТА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ФОНДАЦИЯТА има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ФОНДАЦИЯТА, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://zadobroto.com/.
 3. ФОНДАЦИЯТА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул, преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

  18. ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством използване на платформата. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ФОНДАЦИЯТА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ФОНДАЦИЯТА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 4. ФОНДАЦИЯТА има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.
 5. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ФОНДАЦИЯТА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес team@zadobroto.com. Всички цели, за които ФОНДАЦИЯТА ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 6. ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ФОНДАЦИЯТА не е предвидила и не е била длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, които са извън контрола на ФОНДАЦИЯТА
 7.  ФОНДАЦИЯТА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (бисквитки, cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

22. ФОНДАЦИЯТА гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ФОНДАЦИЯТА защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ФОНДАЦИЯТА може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.22а. ФОНДАЦИЯТА се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, или в случай, че  ФОНДАЦИЯТА е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

23. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ФОНДАЦИЯТА, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

24. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://zadobroto.com/ на своя компютър.

 1. Под “Поръчка” се разбират избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.
 2. Интернет магазинът  https://zadobroto.com/е собственост на ФОНДАЦИЯТА. 
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ФОНДАЦИЯТА, съобразно българското законодателство.